Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum:

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1.Østhimmerlands Ungdomsskoleer en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Rebild Kommune. Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 16/1 1954, skolens vedtægter blev første gang godkendt af undervisningsministeriet d. 12/4 1954 og skolen modtog sit første elevhold d. 3/5 1954.
Stk. 2. Skolen ejer ejendommene matr. nr. 1y m.fl., 1ap, 1x, 1ac samt de ubebyggede grundstykker 18ac og 1ak af Bælum by og sogn.
Stk. 3. Institutionens formål er at drive efterskole inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning om efterskoler.
Stk. 4. Skolens værdigrundlag bygger på det grundtvigske menneske- og kristendomssyn.

Grundtvigs menneske- og kristendomssyn betyder forØsthimmerlands Ungdomsskole, at vi lægger afgørende vægt på

 • at slippe glæden løs og udfordre nysgerrigheden,
 • grundlæggende respekt for alt skabt – mennesker, natur og miljø,
 • at opfatte det enkelte menneske som unikt, lige –værdigt,
 • at bygge vores fællesskab på gensidig respekt, tillid og personlig ansvarlighed,
 • at udvikle og understøtte en demokratisk livsform,
 • at skabe sammenhæng mellem frihed, kompetence og ansvar,
 • at medvirke til at gøre eleverne bevidste om deres styrkesider, således at de får noget at være stolte over og noget de holder af, idet det er en forudsætning for, at eleverne får noget at værne om og kæmpe for og som giver livet mening,
 • at medvirke til at eleverne finder balancen mellem friheden til at turde være dem de er og til at indgå i et forpligtende fællesskab, der bygger på tolerance.

Vi tror ligeledes på, at det har en positiv påvirkning af menneskers hele liv og færden at være i et æstetisk inspirerende og tidssvarende undervisnings- og hverdagsmiljø.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Østhimmerlands Ungdomsskoles skolekreds består af:
a): Almindelige medlemmer: Enhver myndig person, der er interesseret i skolens formål og arbejde.
b): Alle myndige medlemmer af Østhimmerlands Ungdomsskoles elevforening. (I elevforeningens vedtægter står i § 3: Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der har gennemført et kursus påØsthimmerlands Ungdomsskole, samt tidligere ansatte ved skolen).
Stk. 2. Optagelse som almindeligt medlem skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning kan indankes for generalforsamlingen både af den, bestyrelsen har afslået at optage, og af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Stk. 3. Som almindeligt skolekredsmedlem betaler man et årligt kontingent. Kontingentet dækker medlemskab i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger. Ved indmeldelse modtager man en kopi af nærværende vedtægter, og alle skolekredsmedlemmer modtager skolens årsskrift. Kontingentbetaling giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Stk. 4. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved bidrag fra skolekredsen, betaling fra elever og forældre og tilskud fra det offentlige. Elevbetalingen fastsættes af den selvejende institutions bestyrelse.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passede omfang anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriellet, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Kapital, som ikke er bundet i fast ejendom, inventar og samlinger m.v., eller som ikke er nødvendig til skolens drift, skal anbringes i henhold til § 8 i LBK nr. 1149 af 21/11-2006.
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen råder over.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer – jævnfør § 2.
Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændringer i skolens vedtægter i overensstemmelse med fremgangsmåden i § 12, og om institutionens nedlæggelse jævnfør § 13.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år tidligst 1. marts og senest 1. juli. Generalforsamlingen afholdes på skolen. Den indkaldes ved almindeligt brev til skole­kredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel, og tidspunktet meddeles så vidt muligt også i skolens årsskrift.
Generalforsamlingens dagsorden skal altid indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens og forstanderens beretning.
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 • Indkomne forslag, herunder forslag til kontingent for skolekredsens almindelige medlemmer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter.
 • Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til formanden senest 20 dage før, og meddeles så vidt muligt medlemmerne samtidig med indkaldelsen.
En eventuel afskedigelse af forstanderen mod dennes ønske skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25 skolekredsmedlemmer skriftligt har krævet det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling, og dagsordenen skal meddeles i indkaldelsen.
Stk. 6. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis det ønskes af mindst fem medlemmer, foregår afstemninger skriftligt. General­forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer se dog undtagelserne i § 13, stk. 1.
Stk. 7. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Skolens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt skolekredsens medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og deres personlige suppleanter vælges for 3 år og afgår skiftevis med 1 – 2 – og 2 personer. Genvalg kan finde sted.
Ud over ovennævnte er skolens forstander medlem af bestyrelsen uden stemmeret. Forstanderen varetager bestyrelsens sekretærfunktioner.
Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.
Stk. 4. Ingen, der er elev på skolen eller som har ansættelse på skolen, er valgbare eller har stemmeret til skolens bestyrelse.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 6. Østhimmerlands Ungdomsskoles elevforeningsbestyrelse har ret til at udpege en person, der kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatør uden stemmeret.
Stk. 7. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, herunder dens økonomi i overens­stem­melse med reglerne i denne vedtægt. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen, og den er endvidere ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander jævnfør dog § 4, stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra lærerrådet skolens fuldtidsansatte lærere.
Stk. 3. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog et flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift. Jævnfør endvidere §§ 11 og 13.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.
Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to af de øvrige medlemmer finder det fornødent.
Stk. 2. Mødedeltagerne bliver indkaldt skriftligt på formandens foranledning, og der gives senest tredjedagen inden mødet de pågældende underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.
Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer hvoraf den ene er formand eller næstformand, er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog med mindst 2/3 flertal.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for medlemmerne. I tilfælde af inhabilitet skal det fremgå af protokollen at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v..
Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at afholde møder alene for medlemmer.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke modtage honorarer af skolens midler, men kan få godtgørelse for alle udlæg til rejser m.v., foruden godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i møder eller kurser i deres egenskab af bestyrelses­medlemmer for skolen. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Forstanderen har i forhold til Undervisningsministeriet, skolens bestyrelse og generalforsamlingen det fulde ansvar for den pædagogiske ledelse. Forstanderen forestår den daglige ledelse af skolen og ansætter og afskediger det praktiske personale samt timelærere.
Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 4. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v..

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1. Alle skolens faste medarbejdere danner et medarbejderråd og forstander, fuldtidsansatte lærere og kvotalærere danner et lærerråd. Lærerrådets og medarbejderrådets beføjelser beskrives i den til enhver tid gældende samarbejdsaftale. Eksempelvis skal skolens budget og personalepolitik fremlægges for medarbejder­­rådet til udtalelse.
Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v..

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Hvert år inden den 1. marts skal bestyrelsen udarbejde driftsregnskab og status for institutionen. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision af frie kostskoler. Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. maj, hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokol sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § 7. Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 4. Der udarbejdes hvert år et budget, som skal godkendes af bestyrelsen inden den 15. december.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret antal af bestyrelses­medlemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisnings­ministeriet. Stk. 2. Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 15 dages mellemrum.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om opløsning af institutionen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådan flertal ikke, kan ophævelsen tidligst 15 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den opløses.
Stk. 3. I tilfælde af institutionens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere indtil videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en likvidator.
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages i overensstemmelse med gældende bestemmelser herom og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 6.
Stk. 5. Mulige overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. juni 2006, med redaktionelle ændringer af 25. januar 2007 samt korrektioner i.h.t. Undervisningsministeriets brev af 12. april 2007.

I bestyrelsen for Østhimmerlands Ungdomsskole:

Troels Bjørn (formand)

Henrik Møller Thomsen (næstformand)

Anne Rude Jensen

Ulla Møller Weinreich

Lars Jeppesen